Bel 088-4638628
Verhuur Accessoires Locatie Diensten Vacatures Contact Privacy
Transportmiddelen
Bouwplaatsinrichting
Elektra
Meet- & Regelapparatuur
Betonbekistingen
Betonbewerkingsmachines
Diamantgereedschap
Luchtgereedschap
Tube- & Traditioneel steiger
Daksteigers
Allround systeemsteiger
Rolsteigers, Ladders/Trappen
Werkbruggen
Liften, Hijs/Hefmaterieel
Hoogwerkers
Verwarming & Luchtdrogers
Elektrisch handgereedschap
Handgereedschap
Reinigingsmachines/Pompen
Veiligheidsmiddelen
 

 Klant worden


Algemene huurvoorwaarden

Artikel 1. Prijzen

De huurprijzen zijn gebaseerd op het materieel wat het depot verlaat, excl. BTW. Indumat b.v. behoudt zich het recht voor haar huurprijzen op ieder moment aan te passen.

Artikel 2. Duur

Als aangegeven op het huurkontrakt. Het materieel wordt als verhuurd beschouwd en is onder volledige verantwoording van de klant vanaf het moment dat deze het depot verlaat onverschillig of het transport door Indumat b.v. of door de huurder geschiedt. De huurperiode wordt als beëindigd beschouwd vanaf het moment, dat het materieel terug is in het depot. De huurder kan een einde aan de huurperiode maken naar goeddunken, behalve in geval van een speciale overeenkomst tussen huurder en Indumat b.v.
Indumat b.v. heeft het recht te allen tijde het verhuurde materieel terug te eisen.

Artikel 3. Transport

Alle huurprijzen zijn gebaseerd op afhaling van het materieel aan het depot. Heen en terug transport zijn voor rekening van de huurder en gebeuren onder zijn verantwoordelijkheid. Ingeval van transport zijn door Indumat b.v. en/of hulp bij laden en lossen, wordt aan de huurder in rekening gebracht op basis van een vastgesteld bedrag per manuur voor transport en uurtarief per manuur. Retourvrachten dienen 24 uur van te voren aangevraagd te worden.

Artikel 4. Gebruik en onderhoud

De huurder verplicht zich ertoe het gehuurde in uitstekende staat te handhaven en schoongemaakt terug te bezorgen. Indumat b.v. is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade of breuk voortvloeiend uit verkeerd gebruik en kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schades van welke aard dan ook, die door gehele of gedeeltelijke stilstand van het bedrijf, of uit welke hoofde dan ook, voor Indumat b.v. of derden mochten of kunnen ontstaan. De reparatie die niet voortvloeien uit normale slijtage zijn voor rekening van de huurder. Het gehuurde materieel mag in geen geval Nederlands grondgebied verlaten zonder schriftelijke toestemming van Indumat b.v. Oliën, vetten en brandstof zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 5. Eigendom

Het verhuurde materieel blijft te allen tijde eigendom van Indumat b.v. De huurder is niet gerechtigd het materieel te verkopen, te verhuren of anderszins aan derden in gebruik of in onderpand te geven. Huurder is aansprakelijk voor schade en kosten welke voortvloeien uit handelingen in strijd met het bovenstaande.

Artikel 6. Facturering- en betalingsvoorwaarden

1. Alle betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na faktuurdatum zonder enige korting of schuldvergelijking. Wij zijn echter te allen tijde gerechtigd voor iedere levering of deellevering contante betaling te verlangen dan wel verdere leveringen onder rembours te doen geschieden.

2. Indien huurder na schriftelijke aanmaning in gebreke blijft de verschuldigde hoofdsom binnen de geldende termijn aan ons te betalen dan heeft zulks onverminderd enig ander aan toekomend recht ten gevolge dat:

a. al onze openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden.

b. bij gebreken van betaling na 30 dagen zijn wij gerechtigd de huurder over het volle bedrag van de faktuur vanaf de faktuurdatum een rente in rekening te brengen van 1½% per maand. In geval van niet tijdige betaling komen de incassokosten zowel als de gerechtelijke als de buiten gerechtelijke welke laatste wij fixeren op 15% van het opeisbaar bedrag, voor rekening van de huurder.

c. wij gerechtigd zijn zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst onze overeenkomst(en) met huur door middel van een aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding jegens huurder gehouden te zijn.

d. alle door ons te maken kosten in verband met de inning van onze vordering of de opschorting danwel de ontbinding van de overeenkomst waaronder zijn begrepen advocaten- en deurwaarderskosten, door huurder aan ons vergoed moeten worden.

e. huurder gehouden is alle door ons geleden schade te vergoeden.

3. Indien zulks door ons wenselijk geacht wordt, zijn wij gerechtigd van huurder een garantie tot meerdere zekerheid te verlangen. Bij niet nakoming van huurders betalingsverplichtingen zullen wij deze garantie aanspreken tot een bedrag dat overeenstemt met al onze vorderingen op huurder. Kosten welke huurder maakt om een dergelijke garantie te verkrijgen komen geheel voor zijn rekening.

Artikel 7. Beschadiging, vermissing en diefstal

De huurder draagt volledig het risico van beschadiging, vermissing en diefstal. Indien één van de gevallen zich voordoen, zal hij Indumat b.v. direct op de hoogte stellen van een dergelijke gebeurtenis. Huurder is in dat geval gehouden Indumat b.v. volledig schadeloos te stellen.

Artikel 8. Beschadiging, vermissing en diefstalregeling

Deze regeling voorziet in beperking van de aansprakelijkheid van de huurder, in geval van brand, diefstal of beschadiging. Hiervoor wordt een toeslag in rekening gebracht van 6% op het huurtarief.
Voor beschadiging, vermissing en diefstal geldt een eigen risico van 10% van het schadebedrag met een minimum van 250,-. De verzekeringsvoorwaarden van Centraal Beheer b.v. zijn onverminderd van toepassing.

Artikel 9. Annulatie

In geval van het niet nakomen van de voorwaarden vermeld in het huurcontract, behoudt Indumat b.v. zich het recht voor het contract te annuleren en de huur op dat moment op te eisen.

Artikel 10. Rechtsmacht

Zodra het materieel in handen is van de huurder, zijn vertegenwoordiger of transporteur, zijn automatisch de bovenvermelde huurcondities van toepassing. In geval van geschillen zal getracht worden een aanvaardbare oplossing te vinden. Wanneer dit niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Rotterdam, dan wel de rechter bevoegd in de woonplaats van de huurder, zulks ter keuze van Indumat b.v.
Gemaakt door: Nederlink webdesign

Indumat Verhuur bv © 2008 - 2019